Синонимы к слову Апоморфин

 
 

Мы нашли для вас 230 синонимов к слову «апоморфин», из которых 2 - это синонимы, а 228 - близкие по значению слова и фразы:

Синонимы

1ЛЕКАРСТВО

  

2АЛКАЛОИД

  

Вывести синонимы в одну строчку

Так же мы постарались, и нашли еще 228 слов, близких к слову «апоморфин» по смыслу:

Слова, близкие по значению

1НИКОТИН

  

2КОФЕИН

  

3СТРИХНИН

  

4ХИНИН

  

5АНАБАЗИН

  

6ЭФЕДРИН

  

7ТЕОБРОМИН

  

8МОРФИН

  

9БЕРБЕРИН

  

10ГИОСЦИАМИН

  

11КОЛХИЦИН

  

12ТЕИН

  

13ЭРГОТИН

  

14ГЕЛИОТРОПИН

  

15ГИДРАСТИН

  

16КАННАБИН

  

17КАУЛОФИЛЛИН

  

18КЕЛЛИН

  

19КОРНИН

  

20САЛАМАНДРИН

  

21ЭВПАТОРИН

  

22КОДЕИН

  

23КОКАИН

  

24КОНИИН

  

25КУРАРИН

  

26МУСКАРИН

  

27РЕЗЕРПИН

  

28АТРОПИН

  

29СКОПОЛАМИН

  

30ТЕОФИЛЛИН

  

31ФИЗОСТИГМИН

  

32ХИНИДИН

  

33ЦИНХОНИН

  

34ЭРГОТАМИН

  

35ЭРГОАЛКАЛОИД

  

36ВЕРАТРИН

  

37ОПИАНИН

  

38ПИЛОКАРПИН

  

39ПИПЕРИН

  

40ЦИТИЗИН

  

41АНАГИРИН

  

42ПАХИКАРПИН

  

43МЕТИЛЦИТИЗИН

  

44ТЕРМОПСИН

  

45ТЕРМОПСИДИН

  

46ПЕЛЛОТИН

  

47МЕСКАЛИН

  

48ЛОФОФОРИН

  

49АНГАЛОНИН

  

50ЭРИТРОКСИЛИН

  

51КОРИКАВАМИН

  

52КОРИТУБЕРИН

  

53КОРИДИН

  

54КОРИКАВИДИН

  

55КОРИБУЛЬБИН

  

56КОРИДАЛИН

  

57КОРИПАЛЬМИН

  

58КОРИКАВИН

  

59КАНАДИН

  

60ЭЛАТИН

  

61ЭРГОМЕТРИН

  

62БУЛЬБОКАПНИН

  

63ДЕЛЬФИНИДИН

  

64ПРОТОПИН

  

65ИЗОКОРИДИН

  

66ИЗОКОРИБУЛЬМИН

  

67КОПТИЗИН

  

68ПАЛЬПАТИН

  

69ДЕЛЬСЕМИН

  

70МЕЛЛИКТИН

  

71ГЛИКОАЛКАЛОИД

  

72АЙМАЛИН

  

73МЕКОНИДИН

  

74АКОНИН

  

75АКОНИТИН

  

76АРГЕМОНИН

  

77ГЛАУЦИН

  

78ТАЛЬМИН

  

79ТАЛЬМИДИН

  

80ТАЛИКМИДИН

  

81ТАЛИКМИН

  

82МАГНОФЛОРИН

  

83ТАЛИКРИМИН

  

84ТАЛЬФЛАВИДИН

  

85ТАЛЬКАРПИН

  

86АНТИАРИН

  

87АРАЛИН

  

88АПОРФИН

  

89АРАХИН

  

90АРГЕНТАМИН

  

91ТАЛИКТРИН

  

92МИОКАРНИН

  

93ТАЛИКЛИН

  

94ТАЛИКЛИДИН

  

95ТАЛЬФИН

  

96ЛУКАНИН

  

97АМЛЮДЕНДРИН

  

98АММОДЕНДРИН

  

99N-МЕТИЛЦИТИЗИН

  

100АРЕКОЛИН

  

101ГУВАЦИН

  

102АРИСТОЛОХИН

  

103ПАПАВЕРИН

  

104АРЕКАИДИН

  

105АРЕКАИН

  

106АРИБИН

  

107АТИЗИН

  

108АТРОПАМИН

  

109КУВАКОЛИН

  

110БАЙКАЛЕИН

  

111АФИЛЛИН

  

112БАЙКАЛИН

  

113АФИЛЛИДИН

  

114АПОАТРОПИН

  

115БЕЛЛАДОНИН

  

116ФЕБРИФУГИН

  

117БРУЦИН

  

118БУКСИН

  

119ВАЗИЦИН

  

120ВАЛЕРИЛ

  

121ЭРГОТОКСИН

  

122СОЛАНИН

  

123БАНИСТЕРИН

  

124ГАЛАНТАМИН

  

125ГАРМАЛИН

  

126ГАРМИН

  

127ГЕЛЬЗЕМИНИН

  

128ГЕНИСТЕИН

  

129ГИГРИН

  

130ИЕРВИН

  

131ЛАУДАНИН

  

132ЛАУДАНОЗИН

  

133ЛОБЕЛИН

  

134ЛУПИНИДИН

  

135ЛУПИНИН

  

136НАРКОТИН

  

137НАРЦЕИН

  

138ПЕЛЬТЬЕРИН

  

139ПИЛОЗИН

  

140ПСИХОТРИН

  

141РИЦИНИН

  

142САБАДИЛЛИН

  

143САБАДИН

  

144САБАДИНИН

  

145САРОТАМНИН

  

146СОЛАНИДИН

  

147СТАХИДРИН

  

148ТЕБАИН

  

149ТИРАМИН

  

150ТРИГОНЕЛЛИН

  

151ХЕЛИДОНИН

  

152ЦЕВАДИН

  

153ЦИНХОНИДИН

  

154ЭМЕТИН

  

155ХОРДЕИН

  

156МЕЗКАЛИН

  

157КУСКГИГРИН

  

158БЕТОНИЦИН

  

159ЛОБЕЛАНИНИН

  

160ЛОБЕНИН

  

161НОРЛОБЕЛАНИН

  

162ТИНАМИЛКОКАИН

  

163БЕНЗОИЛЭКГОНИН

  

164ИЗОПЕЛЬТЬЕРИН

  

165МЕТИЛЛПЕЛЬТЬЕРИН

  

166СПАРТЕИН

  

167ОКСИАКАНТИН

  

168ОКСИХЕЛИДОНИН

  

169МЕТОКСИХЕЛИДОНИН

  

170ХЕЛЕРИТРИН

  

171ГОМОХЕЛИДОНИН

  

172ИЗОПИЛОКАРПИН

  

173ПИЛОКАРПИДИН

  

174ГОМОИЗОАКОНИТИН

  

175ИЗОАКОНИТИН

  

176ЦИТИН

  

177СОЛАЦЕИН

  

178ПСЕВДОИЕРВИН

  

179РУБИИЕРВИН

  

180ПРОТОВЕРАТРИЯ

  

181ПРОТОВЕРАТРИДИН

  

182ГЕЛЬЗЕМИН

  

183ТУБОКУРАРИН

  

184ЦЕФЕЛИН

  

185НИВАЛИН

  

186ТОКСИФЕРИН

  

187ВЕРАТРОИЛ

  

188ИЗОИЕРВИН

  

189ГЕРМИНАЛИН

  

190ВЕРАЛОЗИНИН

  

191ВЕРАЛОЗИН

  

192ГАЛЕГИН

  

193ЭРИТРОФЛЕИН

  

194ЭЗЕРИН

  

195ГЕНЕЗЕРИН

  

196ГИДРОКОТАРНИН

  

197ГИПАФОРИН

  

198НЕОПИН

  

199ГНОСКОПИН

  

200КОДАМИН

  

201КСАНТОЛИН

  

202ЛАНТОПИН

  

203ЛАУДАНИДИН

  

204МЕКОНИН

  

205РЕАДИН

  

206ПСЕВДОМОРФИН

  

207ПОРФИРОСКСИН

  

208ГИДРОКАТАРНИН

  

209ОКСИНАРКОТИН

  

210НАРКОТОЛИН

  

211КРИПТОНИН

  

212ПАПАВЕРАМИН

  

213ЛИКОНИДИН

  

214ПРОТОПАПАВЕРИН

  

215НОДНАРЦЕИН

  

216АПОРЕИН

  

217ГОРДЕНИН

  

218ГРАНАТОНИН

  

219ПЕЛЛЕТРИН

  

220ДАТУРИН

  

221ДАУРИЦИН

  

222ДАУЦИН

  

223ПИРРОЛИДИН

  

224СИНОМЕНИН

  

225АКТУМИН

  

226ТЕТРАНДРИН

  

227АКУТУМИН

  

228ДЕЛЬФИНИН